Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

6oó GESCHIEDENIS

j, Land, Vee en Koophandel, en 'er gevolglijk met alle naarftigheid op uit waren, om hunne fchatten „ door eene geöorlofde winst te vermeerderen? „ Wat was 'er verder van hun gegronder te verwag„ ten, dan dat hunne onderlinge fpaarzaambeid, die, 5, korts, door dwang heerschte , nu zamenfpande, om die inhaalige Bloedzuigers, op hunne beurt, te bedwingen ? 't Is , derhal ven , niet vreemd, „ dat zij, de kragt van het Geld en de voordeden van den Koophandel kennende , dien voornaamen ,, fteun van den Staat, voor hun en hunne Kinde„ ren , door fpaarzaamheid in ftand hielden 5 dat „ ook, in de gevolgen, aan hun fchrander vooruit„ zigt beantwoord heeft. Want, zints dien tijd, ., verfmolten de Goudkantooren in het bloeiende „ Antwerpen en andere Brabandfche Steden, terwijl „ de Geldbeurzen te Amfierdam , met die van Noord,, en Zuidholland, van alle kanten opzwollen , en, tot barstens toe, gevuld werden (*)." De andere Gewesten deelden in dien overvloed, naar maate de rijke ftroom des Handels door dezelven heen vloeide , en de flib der winsten achterliet.

Dat, ondertusfchen, geene Gierigheid , voor zo verre dezelve gelegen is in de fchraapzugt, om fchatten op fchatten te ftapelen, en zichzelven het genot te ontzeggen , toen de gemoederen der Landzaaten beheerschte, bleek uit de deftige Kleederpragt. toen alzins op de Straaten, de kostbaare zindelijkneid in

de

(*) Berkhey Nat.Hi/i.vanHoll.U.D .III.St.bl.651S.

Sluiten