Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ëo2

GESCHIEDENIS

Maurits*

Voortgang der Weetenféhappen

'tHooge fchool t Leyden bloeit.

(*) Berkhey Nat.Hifi.'vanHolland, 11. D. III. St.bl. 637. 678.

zat niet in 't hart des Volks. Dit verderf was door 5t dartele Braband flegts voor eenigen tijd ingevoerd, en 't geile Spanje hadt het vuur van ongeoorlofde •Minnaarijen' alleen voor eeiie poos aangeftookt. Onze deftige Landzaaten hielden , desniette;,enftaande,j veelal de Kuischheid in eere, als iets , der Natie eigen : en de dartele Spelen der lledenrijkeren , gemeenlijk'door een fiegt flag van Menfcben in 'topenbaar vertoond, zag men, eerlang , trapswijze, befchaafd, en de önbefcheide Hekelzangen dier gebrekkige Kunstöefenaaren bezwijken voor deftige Stukken, ten Schouwtooneelé gevoerd (*).

Zo ras het Grondgebied van 't Gemeenebest eeriigzins bepaald was, en de Grenzen befchermd waren, konden de Vernuften met eenige gerustheid der Zanggodinnen Tempel bezoeken , en de bekwaamheden ontwikkelden zich langs hoe meer. Het Staatsbeftuur moedigde de zugt der Geleerdheid en Weetenfchappen aan, en Geleerden in allerlei takken werden herwaards gelokt door rijke belooningen. De Leydfc'ae Hoogefchool fchitterde met opgaanden lui' lier. Koning Hendrik de IV. gaf, tot erkentenis der diensten , door de Hollanderen hem beweezen, in den jaare MDLX1X, een Bevelfchrift uit, bij 't welk allen, die, op Leydens Hoogefchool, den trap van Meefter in eenige Weetenfchap beklommen hadden, in Frankrijk, met dat Getuigfchrift voorzien,

in

Sluiten