Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Óc4 GESCHIEDENIS

Maurits.

De Hoogefchoolte t'raneforopgerigt.

Gefchied fchrij veren.

(*) Grotii Hifi. p. 266, (f) Halma Tooneeh

fchen afkomst, leeft in een Werk over de Kruidkunde , 't welk nog voor een meefterftuk gehouden wordt, en waar door hij zijne Landsgenooten verpligt heeft. Ook praalde de Leydenaar Gerard Tuningen met de waardigheid van Hoogleeraar in de Regtsgeleerdheid, en in de Geneeskunde muntte de Hoogleeraar Joannes HéuRNiuS uit , dien wij reeds bij 't ziekbedde van de minzieke Emilia van Nas/au aantroffen. Veele andere Mannen maakten deeze eerfte Hoogefchool van Nederland vermaard , tot welker optelling wij ons niet kunnen inlaaten f>>.

Te midden van het gekletter der wapenen werd 'er eene tweede Hoogefchool in de Veréènigde Gewesten opgerigt, te weeten de Frlefche , in de Stad Francker, en deeze., in den jaare MDLXXXV, llaatlijk ingewijd : gelijk de eerfte is zij beroemd geworden door treffelijke Hoogleeraaren en geleerde Mannen, daar, van den beginne af, gekweekt (t).

Wij mogen niet voorbijgaan melding te maaken van vier Gefchiedfchrijvers, wier Werken zo dikmaals door ons zijn aangetoogen, en in deezen tijd bloeiden : de eerfte is Eveeoard van Reyü , Nasfaufche Raad , wiens Oorfprong en Voortgang der Neder, landfche Oorlogen, behelzende het voorgevallene zints den jaare MDLXVI. tot het jaar MDCI , veele bijzonderheden bevat, te vergeefsch bij anderen gezogt. Zijn Werk, uitgegeeven , toen men over 't

Sluiten