Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer NEDERLANDEN. 611

van Schilderftukken voortbragten. Moeten zij voor die der Italiaanfche Meefters wijken in losheid , in kragt van uitdrukking der gemoedsbewegingen : zij overtreffen ze in 't licht en donker , en een wonder treffen der natuur. De Zestiende Eeuw telt een groot aantal Schilders van den eerften rang, van welken de naamen niet alleen , maar ook de kostbaare Stukken nog zijn overgebleeven (*).

Meer, dan regtmaatig onzen Landsgenooten toekomt, zouden wij hun fchenken, wanneer wij, met een Schrijver van eene Natie, anders fchaars in den lof der Nederlanderen, verklaarden , dat zij , ten deezen tijde , in de Muzyk uitmuntten , en zelfs de Italiaanen overtroffen (f). Deeze zin- en zielftreelende Kunst lag wel bij hun niet geheel verwaarloosd ; doch dat zij 'er in vooruitliepen , is ons nimmer te vooren gekomen.

Niet alleen beoefenden de Nederlanders aangenaa. me Kunsten, niet alleen voegden zij , door naarftigheid , verbeteringen aan de nutte Uitvindingen van andere Volken toe, maar hebben ook de eer van on<!er de Vinders geteld te worden eeniger Werktuigen ,' naderhand tot een veel hooger trap van volkomenheid gebragt ; doch wier eerfte Vinders der vergetelheid onttrokken, en eene eer voor hun Vaderland blijven, 't Zij men Metius van Alkmaar , of liever en met

meer

(») Karei, van Mander Schilderboek. Houtman Lee vin der Schilders. (t) Hawhins General Mifiary ef Mufic.

Maurits.

Sluiten