Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. $

hoofde van gebrek aan werkzaamheid, boodt hun niets aan dan Soldaaten, die zich aan de eene en de andere Partij verkogten.

Zwcedev en Deenemarken zogten zich met de Zuidelijke Rijken niet te verbinden, dan ten opzigte van den Krijgshandel. Poolen hadt geen invloed op de zaaken der andere Staaten van Europa, en Rusland was nauwlijks meer dan op de Kaart bekend. .—Italië zugtte onder het juk des Roomfchen Bij geloofs, of onder dè verdrukkingen van het Huis van Oostenrijk. Verfcheide kleine Staaten van dat fchoon gedeelte van Europa voelden mee verdriet het knellen der boeijen , maar hadden moed noch kragt , brei dezelven te verbreeken. Het Gemeenebest van Venetië , lterker door den aart des Staatsbeftuurs, dan uit hoofde van innerlijk vermogen , fchitterde alleen mefluifter, en boodt k'oeken wederftand aan de eifchen van den Roomfchen Paus , door het Hof var Spanje onderschraagd. De Veréenigde Gewesten hadden de gelegenheid aangegreepen , om zich t£ verbinden met een Staat, gelijk de hunne , gegronc op Koophandel en Vrijheid. Deeze aanbiedinger lagen den eerlten fteen aan de Vriendschap , vervol gens tusfchen deeze tw.e Gemeenebesten opgerigt doch de verafgelegenheid van elkander en het ver fchil der Godsdienstbehjdenisfe konden hun geeu groote voordeden van die Verbintenis doen verwag ten. . Wat de Zwitzers betreft , op hun koi men geen ftaat maaken ; nog armer dan tegenwooi dig, volgden zij het zelfde ftelzel, om zich nooit A 3 al

Maurits. i

j

5

Sluiten