Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/

Maurits.

g GESCHIEDENIS

tedoen , wanneer , met den aanvang van Sprokkelmaand, hunne Onderhandelaars kwamen. Zijfchreeven hun lang achterblijven toe aan de ftrengheid des Winters: deeze was, twee maanden , zo fterk geweest , dat zij zich van t léden hadden moeten bedienen, om, over 't ijs, in Holland te komen. Het Gezantlchap beftondt uit de volgende vijf Perfoonen, den Markgraaf Ambrosso Spinola, Joan Riciiardot. Lid van den Raad van Staate onder deAardshertogen , en Voorzitter van den Geheimen Raad , Don Jltan de Maneicidor , Geheimfchrijver des Komngs van Spanje, Verreiken en Vader NErjEN. ]n alle Steden, welken zij doortrokken , werden zij met groote eerbiedenisfe ontvangen. Prins Maurits was hun tot omtrent een half uur van den Haage te gemoet gereeden, gevolgd van eene ontelbaare menigte , door nieuwsgierigheid gewekt, om deeze ontmoeting te aanfchouwen. Een vreemd vertoon waarlijk, dat de twee eerfte Veldheeren hunner Eeuwe, die. in den voorleeden jaare , aan 't hoofd der twee magtige Legers , tegen elkander optoogen, thans elkander vriendlijk omhelsden , en , om zo te fpreeken , alleen met beleefdheden ftreeden. De beide Helden ftapten in dezelfde Koets. Zij fmaakter toen het ftreelende genoegen voor hunne eerzugt, daar zij de een den ander preezen , en elk een uit den mond zijns Mededingers den onverdagten lof hoorde. Toen alle de Afgevaardigden de voor hun beftemde verblijfplaatzen betrokken hadden, liep geheel Holland uk, om de heerlijkheid, welke Spino-

LA

Sluiten