Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. u

een regt aantemaatigen van ongewoonheden intevoeren, en veranderingen te maaken in 't geen bij Vorften , zints lang , gebruiklijk was. De Afgevaardigde der Staaten antwoordden , dat Koningrijken zich door hunne eigene Majefteitbefchermden;maar dat een nieuwe vrije Staat niet te veel omzigtigheids en voorzorgs kon gebruiken , om zijne Regten te verzekeren. Jeannin viel den Staatfchen toe , en toonde , dat de bijgebragte voorbee'den veel verkhilden van het tegenwoordige geval, dewijl geen der Vorften van zijne eifchen afltand gedaan hadt, en de groote zaak hier was, om de Aardshertogen te doen afftaan van alle regten, welken zij op de Verèènigde Gewesten konden hebben. Allengskens lieten de Spaanfche Afgezanten dit fiuk glippen: dan, in vergoeding hier van, vorderden zij, dat de Staaten van de Vaart en den Handel op de Indien zouden afftaan: 'er bijvoegende, dat het vooruitzigt hier van ééne der hoofdbeweegredenen was, die Koning Philips tot den Vrede neigden (*).

In de daad deeze Vorst begon te vreezen, dat hij geheel uit de Oost-Indien zou verdreeven worden. Cornelis Matelief , die over eene Vloot der Hollandfche Maatfchappij het bevel voerde, hadt de vastigheid op de Malbaarfche Kust gelticht, de Stad Malakka belegerd, tweemaalen de Spaanfcht

Vloo

(*) Negttiat. //«Jeannin, Tom. II. p. 106.107,108 114. 139. Grotii Hift. p. 534. Meteren, XXIX. 13 f. 548.

Maurits.

Voordeelen, door de VerèinigdeGewesten in Indi'è behaald.

Sluiten