Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

GESCHIEDENIS

Maurits

3) aan het bloed, door deeze Braaven geftort, is de „ Sraat zijne Merkte en rijkdommen verfchuldigd. „ Welk eene ondankbaarheid, Mannen, die de ze„ nuwen van den Staat uitmaaken, in de noodzaak„ lijkbeid te brengen, om hun brood ergens elders „ te zoeken ! Welk eene fchande , aan de wreed„ heid en wraak der Spanjaarden overteleveren zo „ veele edelmoedige Volken in Indïè , met welken „ wij heilzaame en vaste Verbonden gefloten heb„ ben, en, door onze lafhartigheid, den roem van ,, goede Trouwe , welke ons Volk nagaat, te be-

vlekken ! Welk eene fchadelijke Staatkunde, een ,, Handel te laaten vaaren, die fteeds meer en meer „ voordeels opbrengt ! Kunnen wij de gunstige „ vooruitzigten , welken zich opdoen , verzaaken? „ Nog nauwlijks kennen wij Cambaije , Malabar, „ Ceilon , Narfinga , Cormandel en Oueda , de ,, Kusten van China en Japan, en de groote Zuid„ zee, waar een groot gedeelte des nog onbekenden „ Aardkloots misfehien op onze verdere Landont-

„ dekkingen wagt. De Vijand erkent, dat on-

„ ze opgang in Indi'ê hem beweegt, om ons den „ Vrede voorteflaan: wij kunnen voortvaaren , met

hem uitteputten door deezen Handel, en dien wil „ men ons onttrekken! Men geeft voor, ons,fcha„ deloos te Hellen, door ons de Spaanfche Havens „ open te zetten, waar op wij ondertusfehenfieeds „ handelen onder vreemde vlaggen ! Wanneer men

ons ontzet heeft van eene Vaart, tot welke wij „ geene andere dan gewapende Schepen gebruiken,

„ waar

Sluiten