Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS

GESCHIEDENIS

Maurits,

Tnzigten van

Frank' rijk op den Koophandel!

lianteerir)g leefden , morden over dit marren , en vorderden , dat men tot een beflisfend belluit zou komen, om hun uit de onzekerheid te redden (*).

Hier op rees weder een hoogloopend gefchil over de Indifche Vaart ; de wederzijdfche Gezanten gingen gefloord van den anderen. Jeannin fprak met de Staatfchen, en ftelde hun voor, eenftuk, 'twelk zo veel voeten in de aard hadt, en een allernauwkeurigst onderzoek vorderde , eenigen tijd te laaten rusten, en het te hervatten, wanneer men omtrent anderen was overeengekomen. Dit vondt ingang. Deeze Staatsdienaar fprak altoos zeer flauw over het behouden van den Indifchen Handel. Doeh,om der Staaten achterdogt niet optewekken, durfde hij hun gevoelen niet regelrecht tegenfpreeken. Hendrik de IV. hadt zelve het opregten eener Oost - Indifche Maatfchappije op 't oog , Jeannin hadt hier over reeds, in 't geheim, met eenige Kooplieden gehandeld, en, bovenal, met Izaak le Maire, één der rijkfte Kooplieden te Amftetdam . zeer ervaaren in den Indifchen Handel, en, van Franfche herkomsr, dat Volk genegen (f). Sully toonde , middelerwijl, aan Jeannin, dat zo verre afgelegene Bezittingen niet llrookten met den Franfchen aart; fchrij vende: ,. Ik ken te Franfchen , zij ontbreeken volhandigheid

„ en

(*) Negotiat. de Jeannin, Tom. II. p. 14a. 143. 144. 204. 213. Meteren, XIX. B- f. 553(t) Negot. de Jeannin. Tom. Lp. 163.239.233, 289.

Sluiten