Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao

GESCHIEDENIS

Maurits.

Verdere gefchillen over den Handel.

(•) Meteren, XXIX. B. f. 554.

dien Handel te onderneemen , gelijkj de Hollanders gedaan hadden. Het blijkt uit de Schriften van Jeannin , die hier zo veel lichts geeven , dat de Franfchen in den Raad fchroomden de Hollanders van zich te vervreemden, en dat bijzondere Perfoonen vreesden voor de oude misbruiken , ftrijdig met de vrijheid des Handels en de dwinglandij der Bevelhebberen iti de Zeeplaatzen.

De tegenkanting der bijzondere belangen was zeer fterk in de zamenkomften der Gevolmagtigden. De Staatfcken, een Affchrift. ontvangen hebbende van de punten , waar over de Spaanfchen nog wilden handelen , leverden, van hunnen kant , 'er achtentwintig over (*). De Spanjaarden , die den Indifchen Handel voor zich alleen wilden behouden, drongen ook op den vrijen Handel van Antwerpen. De Hollanders en Zeeuwen vreesden voor een geheel verloop van welvaart, indien de Schelde, thans door de Staatfche Sterkten en Vlooten geflooten ,geöpend wierd. Richardot , die dit ftuk zeer ter harte nam , mogt vrij, met traanen in de oogen , den Staatfchen Gevolmagtigden betuigen , dat zij zich, door al te ftijf op hun ftuk teftaan, zulk eene fchoone gelegenheid , om den Veréèngide Gewesten den Vrede te fchenken , niet moeiten laaten ontglippen. Zij bleeven, het belang der zaake doorziende , onbeweeglijk. Verfcheide andere ftukken , tot den

Koop-

Sluiten