Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. ai

Koophandel betrekkelijk , werden op 't tapijt gebragt, doch, dewijl men fteeds den FeréénigdeGewesten iets afvergde, zonder iets tot vergoeding aantebieden, twistte men hevig, en kwam tot geen befluit. De Spaanfche Gevolmagtigden zagen zich genoodzaakt na Spanje te zenden , om uitgeftrekter last. Vader Neijen , die bekend ftondt voor zeer vaardig in 't reizen, en bekwaam ten Hove, zou deeze boodfchap afleggen. Hij hadt beloofd , in veertig dagen, de nadere bevelen des Konings te brengen; maar hij bleef langer uit , dan hij 'gedagt hadt, en zulks vertraagde den voortgang der Onder, handelinge (*).

Van dit verwijl bedienden zich de Algemeene Staaten , om een nieuw Verbond met Engeland te fluiten : een fluk, 't welk zij nooit uit het oog verlooren hadden. De Engelfche Afgezanten hadden gaarne, om te weeten, aan welke zijde zich te houden, de wederkomst van Vader Neijen afgewagt; maar, dewijl de Staaten 'er zo fterk op drongen, en de invloed der Franfchen hoe langs hoe meer aanwiesch in het Gemeenebest, oordeelden zij, het, zonder gevaar, niet langer te kunnen uitftellen. Het Verdrag werd , den zesëntwintigften van Zomermaand getekend, en zou eerst fland grijpen naa het maaken van den Vrede: hier in flondt het gelijk met het Verdrag, onlangs met de Franfchen aangegaan^

doch

(*) Negotiat, de Jeannin , Tom. II. p. 226. Meteren, XXIX. B. f. 535.

B 3

Maurits.

Verhond der Staaten met Engeland.

Sluiten