Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n der NEDERLANDEN. 23

ven. Zij verzogten, ten zelfden tijde , de herdelling m haare Stads Voorregten , en, bovenal , het regt van ftemmen in de Algemeene Staaten , aan andere Steden gefchonken , die, voorheen , in de Unie van Utrecht getreeden waren , naa op den Vijand heroverd te zijn. Doch de Staaten vreesden de moeilijkheid der iraadspleegingen , in eene Vergadering, waar de demmen reeds bezwaarlijk , uit hoofde van derzelver meenigte , tot één te brengen ware, te vergrootert, en verwierpen dit verzoek, onder voorwendzel, dat die Steden en Landfchappen te zwak waren, om afzonderlijke Gewesten uittemaaken(•).

Vervolgens nam men in overweeging de Grensfcheidingen, de Geleigelden, en de herlevering van Goederen. Met het vermenigvuldigen der zaaken namen de zwaarigheden toe (f). De Deenfche Afgezanten, dat draalen moede , verkoozen na huis te keeren, en fchroomden bij hun vertrek niet te zeggen, „ dat het hun verdroot enkele Toekijkers te wezen „ vaneenTooneelftuk, waarop de Franfchen alleen „ de rol fpeeldeti (§)."

Een en ander gerugt, 00 elkander volgende, wekte groote bekommernis in de Verèènigde Gewesten. Men hoorde van wederzijdfche Huwelijks voor-

dagen

C) Grotif Hifi. p. 533. P. Paulus Verkl. der Unie, I. D. bl. 88.

(jO Grotu Hifi. p. 539. Meteren , XXIX. B. f. 555».

(S) Grotii Hifi. p. 54°'

Maurits.

Bergen op Zoom en Breda kunnen het Stemregt niet verwerven.

De zwaa. righeden vermeerderen.De Deenfche Gezantenvertrekken^

I

Bezwaarendegerugten voor de Staaten.

Sluiten