Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 GESCHIEDENIS

Maurits.

Een veeljaarigBelland door de Franfchen en Engelfckcnvoorgeilagen.

doch dat dezelve op niets uitliep , door de kvvaade trouwe der Spanjaarden (*).

Men zag alle oogenblikken het hervatten des Oorlogs te gemoere, toen de Franfche en Engelfche Gezanten een veeljaarig Bedand voorfloegen. Zints lang hadt Jeannin des een denkbeeld gevormd , het afbreeken der Vredehandelinge wel vooruitziende. Om den Koning hier over te onderhouden , hadt hij een keer na Frankrijk gedaan, en het dien fmaaklijk weeten te maaken (f). Hij deelde het mede aan Oldenbarneveld , die het overéénkoinftig vondt met zijn plan, ten opzigtevan de belangen zijns Vaderlands. Deeze ijverige Gemeenebestgezinde volgde deeds den leidraad der ontwerpen des Konings van Frankrijk: zijn hoofddoel was, RustenOnafhanglijkheid aan zijn Land te bezorgen: hij moest, tendien einde, deheerschzugtige oogmerken binnen en buiten 's Lands verijdelen. Hendrik DElV.bemerkte ligt, dat de Vrede, hem min noodig voorde Staaten maakende, de banden, die hun aan hem verbonden ,"zou verüappen; doch hij zag op tegen de zwaare kosten dés Oorlogs : om hem jhier van nog bet aftefchrikken, hadt Oidenbarnevelo , behendig, Maurits en den Raad van Staaten weeten overtehaalen, om het plan der Krijgskosten, den Koning van Frankrijk

O Grotii Hifi. p. 541. Negotiat. de Jeannin, rom.II. p. 397, 402. 404. 407. Muteren , XXX. B. f57°- 572-

(t) Negotiat. de Jeann. Tom. I, p. 42.

Sluiten