Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a» GESCHIEDENIS

Maurits.

Aanmerkingendaarover.

i

1 < 1 < t t c

uitheemfche Mogenheden , als zij verrlagt kunnen gehouden worden van gezag in den Staat te zoeken, verboodt, het Natuurlijk Regt en dat der Volken zulks ongeoorlofd verklaarde : hij bezat, daarenboven , fchranderheids te over, om de oogmerken des Franfchen Konings te doorgronden : maar, volgens zijn plan, om dezelve te doen mislukken , en dien Vorst in zijne hoop te ftijven, voor 't belang zijns Vaderlands, oordeelde hij het gevaarlijk, eenig wantrouwen te laaten blijken ten opzigte vaneen Vorst, die zo hoog opgaf van zijne goedé trouwe en voor een opregt Vriend deezer Gewesten wilde gehouden worden. Hij dekte zich, derhalven, met de zuiverheid zijner oogmerken, en nam, naa lang weigeren. Dp fterk aanhouden van Jeannin , 't gemelde Ge-

fchenk aan (*). Kan dit hem niet genoeg ver-

bhoonen , men hoore wat hij zelve bijbrengt , te bveeten, dit Gefchenk van Frankrijk ontvangen te lebben in erkentenis van dienden, den Koning, in /roeger tijd, beweezen , en in gevolge eener belof:e, hem reeds in den jaare MDXCV1II. gedaan : en lat hij nimmer met iemand over de opdiagt der leerfchappije aan den Koning van Frankrijk in on-

lerhandelinge geweest was (f). . Deeze eigene

ickentenis wordt bekragtigd door de Gedenkfchrifcu van Sully en Jeannin , nog voor handen. Met .en eerstgenoemden Staatsman heeft Oldenbarneveld

(*) H. de Groot Vcrantw. Cap. XX. bi. 29a. (f; G. Brandt Hijl. der Rcgtspl. bl. 81 90.

Sluiten