Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Gisting, der gemoederenover den voorflag van een Beftand.

10-

30 GESCHIEDENIS

een Vriend der Verèènigde Gewesten, dewijl hij een Vriend der Vrijheid was , niet op met wenfchen, dat zij de gebreken hunner Regeermgsgefteltenisfe zouden verbeteren. Jeannin zelve, het woord voerende, om bun het Beftand voorteflaan , betuigt, dat zij rust behoefden , om fchik-king op hunne zaaktn te maaken , en hun Staatsbefiuur te hervormen (*).

Schoon het Beftand niet werd voorgefteld, zonder eene voorafgaande verklaaring van de Onafhanglijkheid der Verèènigde Gewesten en den vrijen Handel, geduurende hetzelve , zo wel in de Indien als in Spanje en de Nederlanden, veroorzaakte deeze voorflap, rugtbaar wordende, groote beweegenis in de gemoederen. De Voorftanders van den Oorlog voeren fterk uit tegen de Spanjaarden. „ Hun hart," fchrijft Jeannin, „ was zo geweldig, dat zij op het „ toekomende niet zagen, en hunne wraak zo hef-

31 tig, dat zij alle vrees wegnam." Men zou , vol bitterheids , de Spaanfche Onderhandelaars heengezonden hebben, ondanks het ontzag , 't welk men hadt voor den Koning van Frankrijk. Het regende naamlooze Schriften en Blauwboekjes , om het vertrouwen , op den Vorst gefteld, in een haathjk iicht te doen voorkomen : men beweerde in dezelven, dat alle Leden van den Staat, die voor het Beftand waren, zich door Gefchenken hadden laaten omkoopen. Eenigen waagden het, te voorfpellen,

dat

(*) Negotiat, de Jeannin , Tom. II. p. 412.

Sluiten