Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 35

je te verwagten , tot den laatiien van Wijnmaand jpeftaan.de (*).

Om nieuwen last tot eene nieuwe Onderhandeling te haaien , vertrokken de Afgevaardigden ter Alge-i meene Staatsvergadering na hunne bijzondere Gewesten. Vijf derzei ven, Gelderland, Utrecht, Fries land, Groningen en Over ijs/el, meer dan de twee anderen, aan den vijandlijken inval bloorgedeld, Hemden voor 't Beftand. In Holland waren de gevoelens verdeeld; doch het meerdertal der (temmende Steden neigden tot het Beltand. Zeeland verwierp h-t voh trekt. Dit Gewest, door de Zee beveiligd , trok groote voordeelen van den Krijg , en Prins Maurits was daar , als Eerde Edele en als Markgraaf van Feere en Vlisfingen, bijkans voli'trekt, incdrer van de raadshefluiten. Ook beweerde dit. Gewest., aat men geen Verdrag met den Vijand maaken mogt, dan met éénpaarigheid van (temmen: een. grondregel, door wijlen den Prins van Oranje ingevoerd, om de Gewesten beter veréénigd te hou?, den, en voor de Spaanfche overheeriching te beveiligen (f).

, Prins Maurits boezemde alzins in, dat de Ko-. ning van Frankrijk , fchoon hij tut het aanvaarden

I . van.

. *) Negotiat. de Jeannin, Tom. II. p. 459. 445. 448. 4-5:7.459. Meteren, XXX. B f. 571. (. ; Ne%ottat; tfe Jsa NtN , Tom. Ii. p. 4t>2. Tom. III. p. 101. P. Paul1 s Verkl. der Unie van Utrecht., II. Ü. b. J.Ü4 enz. HU D. bl. 256.

s Ca

Maurits*

Verfchillende ge. voelens der Gewestenover het Bettandi

Prins A'Iaurits' ij ven 'er tegen.

Sluiten