Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

[5 GESCHIEDENIS

Vaderlandsliefde overal geenzins voor gangbaar-a Klimt aangenomen wierden. M'.-n'vondt 'tr, die 's Prinfén tegenkanting tegen het Befland aan min zuivere en min edele beweegredenen toefchreeven. De aanzienlijke wedden, welken hij genoot als Capitein en Admiraal-Generaal, het tiende gedeelte van den buit, op Zee behaald , het aandeel van de winst, liit de Brandfchattingen en Vrijwaaringen getrokken, at géz g', voortkomende tut het bevel over 't Krijgsvolk , gepaard met den Krijgsroem, welke zijn naam de wijde We-eld door deedt klinken , bewoogen ïiem , huns oordeels, tot deezen handel ("*). Vermoedens, die vrij veel fterkte krijgen, wanneer wij, in 't beloop der Gefchiedenislé, zien, dat die Vorst dit ftuk niet toegaf, dan toen hij vreesde door den Koning van Frankrijk verhaten te zullen worden, en ' igoedng ontvangen hadt voor de nadeelen,

weiken hij bij 't Beftand leedt. Mauiuts niet

alleen, maar zijne Bloedverwanten , Amptgenooten en Vrienden ijverden tegen het Beftand , vetfehetde Steden van Holland vielen zijner meeninge roe, enhet aanwasten der Partijen werd, buiten 's Lands, ten breedften uitïemeeten, en voorgedraagen, als of het weigeren des Beftands eene uitgemaakte zaak ware (f).

De tijd , tot het vertrek der Spaanfche Gezanten bepaald, verftreeken zijnde, zonder dat zij het ver-

zogte

' (*) Ncgot. de Jeannin, Tom. 11. p. 229. Tom. III. p. 302: (f) Zie aldaar, Tom. II. p. 459« 462- 4<55. 479. 499. 324." 5 25.

Sluiten