Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 45

De verdenking van Richardots handel , in dit achterharen , wordt verkerkt, doordien de Aardshertog des geen- moeilijkheid b-toond hebbe (*) , en hij zich, len dien zeilden tijde , aan een leugen fchuldig maakte. Om de Siaaten te ontrusten , en te gereeder te doen neigen tot het omhelzen zijner voorflagen, verzekerde hij , dat de Koning van Engeland, onder de hand, den Koning van Spanje opftookte, om de Onafhang'ijkheid der Verèènigde Gewesten niet te erkennen. Dit gerugt , *t Welk bij veelen den moed deedt zakken , verftoorde Jacobus dermaate , dat hij zwoer , dien zijner Staatsdienaren, die het uitgeftrooid hadt , het met den hals te zullen doen boeten (f).

Het gevondene en overal verfpreidde heimlijk Berigtrchrift van Richardot fcrekte , om den handel der Spaanfchen , en , bovenal, dien der Franfchen , verdagt te maakeii , in een punt van die tederheid, als dat van den Godsdienst. Doch de Voorftanders van het Beftand dagten 'er ook zaaken in te ontdekken, ten hunnen voordiele. Elk bediende 'er zich van naar zijn inzien. De partijdigheid groeide aan, en dreigde, tot eene fchriklijke tweefpalt te komen. Zeer ftrekte het, om de Voorftanders van den Vrede in 't nauw te brengen , dat de Aardshert igen , bij

eene

(') Negotiat. de Jeannin , Tom. I. p. 514. Tom. III. p. 23. 27 58. Grotii Hifl. p. 545-

(|) Negotiat. de Jeann. Tom. III. p. 169. 179. i<?8» 007, 223. «4- 250- 354- 272- 374' 2f°.

Maurits.

Nieuwe

Vooiflagen des Aardshertogs.

Sluiten