Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mauiuis.

Aanfpraakvan Jeannin . om het Beftand aanteprijzeö.

#6 GESCHIEDENIS

eene nadere aanbieding , het woord erkennen niet wiLien gebruiken, en alleen voordelden, inhunnen n;am en dien des-Konings van Spanje, de Feréénigde Gewesten te houden voor vrij, en waarop zij niets te ejjchen hadden. De Staaten vorderden, dat hunne O'uifianglijkheid en Oppermagt voor altoos erkend wierd (").

De Franfche en Engelfche Afgezanten , eene uiterde pooging zullende doen, om deeze zwaarigheden .optekhareu , verzogren gehoor ter Algemeene S'aatsvergaderinge. Zij verfeheenen , vergezeld van de Duitfchen. Jeannin voerde het woord uit aller naam, en deedc eene aanfpraak, waar in zijn diepz;end S aatkundig vernuft doordraait, en hij het Huk behandelt met eene deftigheid, welke het belang der zaak i vorderde. De redenen, door hem aangevoerd, zijn zo n effende , en hij geeft eene zo eigenaanige fchilderij van den Staat des Lands ten dien tijde, dat wij onzen Lee#M de voornaamde trekken niet onthouden kunnen. Urn , op den trant der welgeoefende Redenaaren, het hart der Partij te winnen, verklaarde hij, bij den aanvang: „ Wij erken„nen, dat 'er.onder de zo huigen, die zich m -t „ vuur en hevigheid aankanten tegen het Bedand, „doer ons voorgelhpgen, Perfoonen gevonden worv den van eenen hoogen rang, en die den Staatgroo„ te diensten gedaan hebben. Wij haten niet na, j, het beste te gevielen van derzulkeh ijver voor 't

>* 4

(•) Winwóod Memor. II. p. 456. 46Ó. 475.

Sluiten