Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 47

algemeen welzijn, 't Gebeurt niet zelden ,.dat „ verüandige en eerlijke Lieden in gevoelens yer„ fchillen, 1'choon zij allen één en bet zelf ie oogwit bedoelen. Dus bidden wij u ook, teveitroiiwen, dat wij, in het voordellen van een Beftand, „ beoogd hebben, uwen Staat dienst te doen , en „ geenzins uwen Vijanden in de hand te werken. „ Wij gelooven niet, verdiend te hebben, dat gij „ ons gehouden gedrag of onze omzigtigheid verdenkt. , , „ Het fciiijnt ons toe, dat gij uwe Vrijheid zeer .,, veel te kort doet, door, met zo veel drifts, eene nauwkeurige en ftrpte erkentenis van uwe Vijan5, denteeifchen: even of gij twijfelden aan de yolwig„ tigheid van het Befluit, tegen hun openbaar af ge.

•' kundi«d: een Befluit, door 't geluk uwer

„ wapenen genoegzaam bevestigd, 't fs zonder „ .voorbeeld, dat, in dergelijke Staats-omwentelin„ gen, Vorden zelfs , die van hunne Staaten ont„ bloot waren, gedwongen zijn, om, fchandelijk, „ hunne Regten , bij eene openbaare erkentenis, af,, teftaan, of zij moeften, bij ongeluk, in de han„ den hunner Vijanden gevallen weezen. Maar de „ Vorften, van welken gij deeze verklaaring eischt, „ liggen die, overwonnen, voor uwe voeten verne„ derd ? of zijn zij, door geweid, in den, uiterften „ nood, gedwongen, om uwé begeerte intewilligen ? „ Befchouwt de Zwitzers en de Deenen, de eerst„ gemelden genieten, tot op deezen dag, hunne vrij. „ heid, uit kragte van een Beftand, zonderziulkee-

Maurits.

Sluiten