Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.

., men uwe Onüfhanglijkheid erkend heeft: begrijpt ,, gij niet, dat gij altoos ongelijk zoudt hebben, 3, indien uwe wapenen tegen die van den Vijand niet „ opmogren.

„ Men zegt: dat deeze Verklaaring noodig is ten „ opzigte van de Vorften, die Vrienden zijn van u„ wen Staat: dan zij betuigen u bij onzen monde, door weikeu zij fpreeken, dat de Tijtel, u aange,, booden, voldoet.

„ Brengt men wijders in 't midden , dat de Koning van Spanje zich ten Oorloge toerust, om u op 't lijf te valkn, als de tijd des Beftands verftreeken

,, is: i wie weet niet, dat jonge Vorften «eer

„ op 't fpillen dan fpaaren uit zijn , en dat de Ko„ ning van Spanje , aan 't hoofd van een fier en ,, krijgsaigtig Volk , andere Vijanden zal zoeken, die zijne Magt zullen verzwakken, en zijne Geld„ middelen uitputten. Gij,'in tegendeel, die, het „ ftelzel der Gemeenebesten volgende, dezngt, om % vermeetleringen te maaken , laat vaaren. en alleen „ bedagt zijr op behoud van't eigen Erf, kunt altoos „ voor'ttoekomende zorgen, ordeopuweGeldmid? „ delen ftellen, fchulden afdoen, nieuwe voorraad ,, van Geld verzamelen , nieuwe Verbinrenhfen aan„ gaan, en gij zult, bij't afloopen van het Beftand, „ beter toegerust weezen dan de Vijand.

„ Ik ftem toe, het is wijs en voorzigtig. zorge te „ draagen tegen de gtvolaen van biniienlanufche „ verdeeldhed n in een Gemeenebest, en datdeVij„ and het opftooken daar van zou kunnen zot ken;

Da j, doch

Maurits.

Sluiten