Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5&

GESCHIEDENIS

„"doch deeze bedenking behoort u aantezetten, om „ op uwe hoede te weezen tegen zodanige bedrij„ ven, om u wel nauw aan elkander te houden : 't „ zou ongerijmd weezen, daar uitte befluiten, dat „ gij altoos in den Oorlog zoudt moeten blijven. „ De vrees voor den Vijand , geduurende het Be„ ftand leevendig gehouden, die u noodzaakt op u„ we hoede te weezen, maakt hetzelve u voordee„ ligerdandenVredezelven, die u,in eenflaap van „ zorgeloosheid zusfende , veel meer zou blootltel„ len , aan de laagen van eenen eerzugtigen en „ trouwloozen Vijand. Daarenboven zal, in eene „ Staatsgefteltenisfe, als de uwe, en het groot getal „ en de veelvuldige veranderingen der Wethouderen „ in de Steden, den weg van omkooping zeermoei-

„ lijk, zo niet onmogelijk, maaken. Of re-

„ kent gij niets op de liefde tot Vrijheid , in de har„ ten van alle uwe Burgeren gegraveerd? Hetmee., rendeel der Inwoonderen, gebooren en opgevoed „ inde tegenwoordige Staatsgefteltenisfe, is 'er te „ zeer aan gewoon, om ooit te fpreeken ten voor„ deele der oude Overheerfching ? Zij fchrikken al,, len op den enkelen klank van Slaavernije.

„ 't Is waar, gij.zult deKrijgskosten, noodigtot „ het onderhoud dér Bezettingen in de Grensplaat„ zen, moeten betaalen; doch, de helft minder Volks ,, noodig hebbende, zult gij dit uitwinnen, zon„ der de kosten te rekenen, welke onverwagte toeH vallen, ten tijde des Oorlogs , dikwijls vorde„ ren. i

„ Wat

Maur.it?.

Sluiten