Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Der. NEDERLANDEN. 53

„ Wat den Brief van Lipsitjs betreft , dien men

zo zeer verfpreid heeft, om de gemoederen te ver,, hitten (*) : ik erken, dat die Schrijver, voorheen, 3, reden hadt, om den Spanjaard het aanbieden van „ een Beftand voortefteilen, als het zekerst middel, „ om het geheele Gebouw des Gemeenebests het

onderfte boven te keeren. Maar het betrof toen ,, het erkennen van uwe Vrijheid niet; gij genoot, „ ten dien tijde , niet gelijk tegenwoordig , de on-

derfteuning van twee groote Koningen, uwe Na3, buuren, uwe Bondgenooten, die zich aanbieden 3, als Verzekeraars des Verdrags, en in ftaat zijn,

om het te doen gelden. Herinnert u, dat de Gent„ fche Bevrediging , fchoon flegt nagekomen , Hol„ land behoed hebbe , door het tooneel des Oor„ logs te verplaatzen. Herinnert u het nog treffen,, der voorbeeld der Zwitzeren. Onderdrukking „ zette hun, even als u, aan, om zich het dwang3, juk aftewerpen. Bezield, gelijk gij , door Vrij„ heidsmin, hebben zij den last eens gevaarlijken en „ langduurigen Oorlogs verdraagen. Menheeftze, „ zo min als u, kunnen verwinnen. Nietmeerdan

een enkel Beftand is door hun aangegaan; de tijd „ alleen heeft dit Beftand in een beftendigen Vrede „ veranderd , dewijl zij zich van die tusfchenpoo„ zen bedienden, om het Staatsbeftuur te regelen. Deeze moedige Oorlogshelden , gefterkt door een

nauw

(*) Zie 't ïV. Deel van dit Tafereel, en Grot. Hijl. p. 5+2'

D 3

Maurits.

Sluiten