Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Maurits,

„ nauw Verbond, hebben toen de heerschaugt htm„ ner oude Meelteren gebraveerd, d;e hun niet durf3, den aanvallen in de ontoeganghjke bolwerken „ hunner Bergen en Rotzen. De Natuur heelt u ,, foongehjke voordeelen gdchonken. De Oceaan, „ groote Rivieren , eene ontelbaare menigte van ,, Scheepen en Bootsgezellen , die voor de beste „ Zeeiölc.auten der geheele Wereld gehouden wor,, dm. Ziet daar de voordeden , die u altoos bep, ic'nermen tegen de onderneemingen uwer Vijan„ den.

„ Ydel is het. dat men u poogt diets te maaken, „ en hier door bevreesd, dat de Staatkundige ge„ fteltenis en de goede geneigdheid uwer Bondgenokten kan v-ran.ieren. Schoon hetgien Mensch „ geseeven zij, tot in het toekomende doortezien, „ zal het gezond veritand , 't w--lk uit waarichijns, lijkheden oordeelt, u genoegzaam kunnen gerust „ liellen. Wanneer de dood zelve de Koningen, ,, thans uwe Bondgenooten, u ontrukte, zal de re, de van Staat, die nooit fterft, in die beide Ko„ ningrijken , ahoos ten uwen voordeele fpreeken: „ zij zullen altoos het zelfde belang hebben, om u0 we Vrijheid met raad en daad te onderfchraagen.

w „ , Wagt u, derhalven , het oor te leenen en

3, geloof te geeven aan oproerige Gefchriften, ftrek-

„ kende om.u wantrouwen mteboezemen tegen uwe

„ Bondgenooten en Vrienden.

„ ü t is in uwe Ilooge Vergadering, dat men

S3 vnjhjk zijn geweien mag zeggen , en de anderen

» ver-

Sluiten