Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 55

,, vertrouwen, die men gelooft, dat voor de goede „ zaak pleiten ; alle andere wegen zijn gevaarlijk, „ en alleen (trekkende, om het Volk tegen de Hoof„ den van den Staat aantehitzen.

„ Het komt deezer Vergadtringe toe, uit de ver,, fchiJlende meeningen de beste te kiezen , en, be„ halven op de redenen, thans opengelegd , te let„ ten op anderen, die de voorzigtigheid en de zorg voor der Staaten belang beletten, voorteftelien; „ anderzins zouden zij, die van het ftrijdig gevoelen zijn, en openlijk alles zeggen mogen , zander „ te misdoen tegen den Staat, te veel voordeels „ hebben boven anderen (*)."

Dringende en klemmende redenen voorwaar ! De * Engelfche Afgezant Winwood onderfteunde dezel- , ven in den Raad van Staate, waar hij , van wegen ^ den Koning van Engeland , zitting hadt. Bovenal ' deedt hij opmerken , dat de Verèènigde Gewesten, t zonder zich de fchriklijkheden des Oorlogs op den * halze te haaien, geen Verdrag van de hand konden h wijzen, bij 't welk hun Godsdienst, Vrijheid en 1 Koophandel ongefchonden bleeven , en waar van zijn Mëefter en de Koning van Frankrijk Waarborgen weezen zouden. Maurits , die de aanmerkingen tegen zijnen Brief, in het Vertoog van Jeannin, niet kon verkroppen, bediende zich van deeze gelegenheid, om zijn boezem lugt te geeven, met meer vuurs dan omzigtigheids Winwood te gemoet voerende:

(*) Negitiat. de Jeann. Tom. III. p. <?..

D4

Maurits,

Vanpraakan Win. focB in en Raad an StaaMisoegenisfchen em en Iaurits.

Sluiten