Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

GESCHIEDENIS

Maurits.

toonen, welk een gevaar hun boven, 't hoofd hing, indien één enkel Gevve.-t zich afzonderde van de Vorften, hunne Bondgenooten, en van de overige Landfchappen. Het kan niemand mishaagen, hier deezen Staatsdienaar zelve te hooren: Léndragt is noodig „ in uwen Staat. Het betaamt Wijzen en Braaven, „ naa het voordellen en aandringen van hun bijzon„ der gevoelen, ztch naar het meerdergetaltefchikken : bovenal in Volksregeeringen , waar geen Hoofd is, bekleed met de magt, om het gevoe„ len , 't geen hem best-dunkt , te doen volgen. ,, Het eenig mid lel , om die verdeeldheden wegte„ neemen, is zich aan het oordeel der meerderheid „ te Onderwerpen. Waar zult gij andere Middelaars „ in uw geval vinden? Zal het zijn in de Vorden, „ die het Beftand aanraaden, of onder de Stadhou4, ders , die het ontraaden ? Zo deezen als genen ,, hebben partij gekoozen in dit gefchil, en zijn gevolglijk gitxx bevoegde llegters. Zullen zes Ge,, westen zich de wet laaten voorfchrijven van één?

„ 't Is waar , het voegt ons Vreemdelingen

,, niet, uwe Wetten te verklaaren: dan het gezond „ verdand leert ons , te rug te zien op den tijd, „ wanneer deeze Wet gemaakt is. Men zogt toen ,, den afval voortekomen, als mede. het aangaan van „ bijzondere Verdragen met een Vijand, die u on„ der-het juk wilde brengen ; geheel niet, gelijk te„ genwoordig, om met hem als gelijken te hande„ len. Ja, zelfs eens toegedaan zijnde, datditver,, keerd begreepen ware , dan nog zouden wij den-

Sluiten