Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 63

,, ken, gelijk een Romeinsch Raadsheer in dergelijk „ eene omdandigheid dagt, dat men eene Wet, „ blijkbaar ten bederve van den Staat (trekkende,

voor altoos moest affchaffen, of al'hans voor ee,, nigen tijd doen zwijgen. Hier behoorde de groo3, te hoofdregel van alle we'beftuiirde Staaten tegel„ den, 'l Volks heil is de opperjle Wei.

„ Wijders, hebt gij ons niet herhaalde keeren be,, kend, dat gij, zonder buitenlandfche hulpe, bui., ten (laat zijt den Oorlog voorttezetten •? Weet „ dan, dat de Koningen, onze Meefters , ons uit„ drukkelijk gelast hebben te verklaaren, dat zij ge,, reed zijn, om u met alle vermogen te ondenteu„ nen, indien uwe Vijanden weigeren het Beftand „ aantegaan op den voet, door ons voorgedeld:

maar ook even vast beflooten hebben, u geen hul„ pe altoos toetefchikken, wanneer gij, door het „ verwerpen van de zekere, eerlijke en voordeelige „ voorwaarden, u aangeboden, den roem uwer wa„ penen bevlekt, en uwe goede zaak bederft. Zij „ houden het daar voor, dat uwe Vijanden , metde „ betuiging, dat zij niets op u te eifchen hebben, „ genoegzaam erkennen, niet langer uwe Meelters „ te zijn. Indien de Koning van Spanje weigert, u ,, eene zo volllaagene Verklaaring te geeven , als „ gij eischt, moet gij dan , naa het hoogmoedigst

Volk des geheelen Aardbodems in zulk eene ver-

nederende engte gebragt te hebben, den Vorst de „ geringe en hem geheel onnutte voldoening mis„ gunnen, van zijnen Smaaderen te kunnen antwoor.

„ dens

Maurits.

Sluiten