Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 63

Deeze Aanfpraak, vol welfpreekenheids , werd ondervangen en gefterkt door den Engelfchen Afgezant Spencer , die, onder anderen, aanmerkte, dat een Gemeenebest, waar in de meerderheid der Hemmen niet befliste, gevaar liep , om het lot te ondergaan dier Maagd , van welke de Ouden verhaalen, dat zij door de meenigte haarer Minnaaren vanééngefcheurd wierd: hij bragt hun met zo veel fchranderheids als klems te binnen, hoe veel nadeels de Gemeensman , om zich tegens de befluiten van den Raad aantekanten , in 't oude Rome hadt te wege gebragt (*>

Vertoogen, van dien aart, en, in 'tbijzonder, dat van Jeannin , doch , bovenal, de Brief van Hendrik den IV, die zijnen onderftand den Staaten dreigde te onttrekken, indien zij zich tegen het Beftand bleeven aankanten, deeden defterkfteYveraars tegen 't zelve waggelen. De Zeeuwfche Afgevaardigden (tonden verbaasd : zij verzogten uitrtel, om nieuwen last te mogen haaien. Maurits zelve, die, naar zommiger gevoelen, eer door de Soldaaten en het Graauw in de Steden beroerten verwekt, en den Staat het onderst boven gekeerd zou hebben , dan in 't Beltand te bewilligen , liet zich beweegen. Jeannin bediende zich van deeze gelegenheid , om den Prins met Oldenbarneveld te verzoenen. Veel hielp het, om hem min afkeerig te

maa-

(*) Grotii Bijl. p. 549.

V. Deel. E

Maurits»

De EngelfcheAfgezant

SPEt^CER

onderfteund dit Vertoog.

Sluiten