Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der nederlanden, f j

inhadt, voor een rechtgefort Liefhebber zijns Vaderlands , deeden veclen oordeelen , dat men hem vrijwillig een meerder gezag moest opdraagen. Hen* drik de IV. pleitte tierk voor Maurits. Men merkt op, dat de Algemeene Staaten allengskens iü magt gereezen waren, terwijl de Raad van Staafe, aan welks hoofd Maurits zat, in aanzien gedaald was, en keurde het billijk, dat de Prins, aan wien het Gemeenebest de groote voordeelen verfchuldigd was , welken het Beftand 't zelve zou aanbrenger», meerder gczags kreege. Ëenige Dienaars en Vrienden van den Prins oordeelden zelfs , dat men , ten zijnen behoeve, het Gemeenebest in een Vorflehdom moest veranderen (*). Francois Franken , een ijverig voordander van Prins Maurits , weleerPenGonaris van Gouda, thans Raadsheer in den Hoogeh. Raad , hadt aan Uitenbooaard verklaard, ,,. dat „ Barneveld, eenigen tijd geleden, gezegd hadt, „ dat men zich met den Vijand niet verdraagen „ moest, voor men 't Land in meerder zekerheid „ gefteld en met Priqs' Maurits gehandeld hadt, op gelijke voorwaarden, als weleer met zijn Heer ,, Vader gefchied was; doch dat de Advokaat, naa „ den aanvang der Onderhandelinge, daar van niet „ meer gezegd hadt (f)." Doch de waarheid van ■

dit

(») Negotia. de Jeann. Tdm. II. p. 19. 17. 22. 28. Tom. III. p. 205.

(t) Uitenbogaard Leeyen en Ferantu»ord. Cap. X bl. 156-.

V. Deel. F

Maurits

Sluiten