Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g2 GESCHIEDENIS

Maurits.

Olden •

barne-

veld doe het Ont werp vat Jeannin mislukken.

dit zeggen eens zo partijdigen Mans is zeer te verdenken, en Uitenbogaard zelve hadt meermaals de trouwloosheid van deezen Man ondervonden: daarenboven drookt het geheel niet met het Staatkundig ftelzel van Oldenbarnevelö : zijne tegenftreeving der inzigten van Maurits , of althans zijne doorgaande koelheid, geduurende den gantfchen tijd der Onderhandelinge, toonen zulks. Van dit Plan werd ook weinig of niets gefproo. ken bij het einde der Onderhandelinge. Oldenbar■ neveld wist, toen het ter baane kwam, deoogmer1 ken der Franfche Afgezanten te verijdelen. Te vergeefsch zogten zij hem aantelokken, door aanmerkelijke voordeden, ten zijnen opzigte, te brengen in het Plan, tot welks omhelzing zij de Staaten aanmaanden. Te weeten, om een nieuwen Raad van Staate opteregten, met magt bekleed, om alle gefchillen,tusfchen de Gewesten rijzende, aftedoen. Maurits zou 'er het Hoofd van weezen, en Oldenbarneveld , zo lang hij leefde, Voorzitter. Ook ftreelde Jeannin zich met de hoope, dat de Franfche Afgezant , zo wel als de E.igelfche, daar in eene plaats zou bekleeden. „ Hij vleide zich dus, bij voorraad, de „ gronden te leggen van 's Konings Gezag in 'tGe„ ineenebest, die men, vervolgens, niet gemaklijk

„ zou omftooten." „ Wat Prins Maurits be-

„ treft," zegt het Berigtfchrift, den Koning gezonden , „ Jeannin heeft 'er openhartig met hem over „ gefprooken, en hem geheel genegen gevonden. Wat „ Oldenbarneveld aangaat, deeze heeft hem be-

loofd,

Sluiten