Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

MAURITSi

der de geheele werking van het zamendel van {treek te helpen. Hij zag in dat Ontwerp den ondergang van de Bondgenootfchaplijke Staatsgetteltenisfe. Hij zag het gevaar van, in een vrijen Staat, zo veelgezags te geeven aan vreemde Mogenheden. Maurits, aan 't hoofd van dien Raad, zou gemaklhk alle zaaken van gewigt naar zijn zin kunnen fchikken : gemaklijk viel het, één Gewest of ééne Stad te doen ftemmen tegen Befluiten, welken hem mishaagden. Die Raad, dus de magt hebbende, om alle zaaken, welken hij voor deszelfs Regtbank wilde brengen , te beflisfen, zou voldrekt meefter in 't Gemeenebest geworden zijn. De Staaten der bijzondere Landfchappen hadden alleen de fchaduw der Oppermogenheid behouden, tot zij, daar aan gewoon , ook die fchaduw zelve zich lieten ontneemen. Het Bondgenootfchaplijk Gemeenebest was veranderd in eene Éénhoofdige Regeering. Oldenbarneveld zag, daarenboven , dat zijn bijzonder belang met dat zijns Vaderlands gepaard ging. Schoon hij flegts een Dienaar der Staaten van Holland was , fpeelde hij de tweede rol in 't Gemeenebest. Het groot gezag , 't welk hij door zijne bekwaamheden en veeljaarige diensten bij zijne Meeders verkreegen hadt, was oorzaak, dat hij de hemmen ter hunner Vergaderinge meest altoos naar zijnen zin. kon leiden , en de dem van Holland , het aanzienüjkde der Zeven Gewesten, naar welke zich de anderen veelal voegen, wist hij zeer te doen gelden ter Algemeene Staatsvergadering , waar toe hij doorgaans was af-

Sluiten