Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 89

hand, plaats greepen , beweerden , dat de Koning van Frankrijk het Gemeenebest grooten ondienst deédt j met hetzelve tot dit Beftand overtehaalen. Maar was Hendrik de IV. verpligt geduurig den Staaten onderftand toetefchikken, indien zij, fteeds doof'voor billijke voorwaarden, het hun belang rekenden, eenen altoosduujenden Oorlog te voeren? En, wanneer zelfs de tegenkanting van onderfcheidene Gewesten hem fchadelijke onlusten hadt doen voorzien , kon hij met geene mogelijkheid raamen die hooglóopende onéénigheden , tot welken men voortfloeg: dit was hem even onmogelijk , als dat hij voorzag, hoe een moorddaadige hand hem , de eer en roem van Frankrijk , te kwaader uur, het leeven zou beneemen. Wij mogen het hoogwaarfchijnlijk fteilen, dat Oldenbarneveld , was Hendrik de IV. in leeven "geweest, nooit het fchavot zou beklommen hebben. Door eene wondere zamenfchakeling der ondermaanfche zaaken , heeft dezelfde hand, die den grootften der Franfche Koningen van'tleeven beroofde, bij wijze van wederflag, den grootften Burger van dit Gemeenebest doen fneeven.

Daarenboven hebben wij gezien, dat andere redenen, niet min gewigtig, dan de onmogelijkheid, om den Oorlog, zonder buitenlandfche hulpe , doortezetten, de Staaten bewoogen hadden, om een gunstig oor te leenen aan de Vredes-onderhandelingen (*> Ook weet men, dat Staatkundige Verbin-

te-

C*) Zie dit onj Tafereel, IV. Q.

F 5

Maurits.

Sluiten