Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

GESCHIEDENIS

Maurits.

„ ken; zijne opregte genegenheid voor het Gero.eenebest beweegt hem,u te ontdekken, dat niets u nutter kan weezen , dan hun, zo niet de open„ baare Godsdienst-oefening toeteftaan, althans de,, zelve te gedoogen. Zij verdienen deeze gunsten. „ Zij hebben, geduurende den Oorlog, hunne Goe„ deren en hun Leeven gewaagd ;ter verdeediging „ der algemeene zaak. De ltrengheid , met welke „ men dus lang hun behandelde, heeft hun tot klaa,, gen noch morren aangezet: zij zagen dezelve aan „ als eene Staatkundige noodzaaklijkheid voor een' „ tijd. Zij hebben den Vrede verwagt met een „ rechtfchaape Vaderlandsch geduld, in de hoope , „ om van deszelfs voordeden mede genot te erlangen. Zij ftreelden zich met de verwagting , dat 5, men hun het aangenaamhe en kostbaarfte goed der „ Vrijheid zou fchenken: de veroorlooving,omhet ,, Opperweezen den eerdienst toetebrengen, welken ,, zij 't zelve aangenaamst oordeelen.

,, Ik beroep mij op uzelven, mijne Heeren, is 'er ,, eene Uaavernij, die de ziel meer verbittert en ontfteekt, dan ltrengheid en dwang omtrent dit huk? „ Gij weet, het is de Onverdraagzaamheid , die u ,, de wapenen deedt opvatten; gij zijt getuigen ge„ weest van de deerniswaarde jammeren , door de„ zelve in de geheele Christen - Wereld veroorzaakt. 3, Is het niet als of de Hemel u door zulke treffen., de voorbeelden heeft willen leeren , dat het Ge„ loof een werk des Heiligen Geests is, en niet van „ menschlijk gezag of dwang? Slaat het oog op

„ de

Sluiten