Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p6 GESCHIEDENIS

Maurits.

„ en der Vrijheid aan Lieden, die nooit hun pligt ,, verzaakten in netelige en hachlijke Oorlogstijden. „ Maar moet gij, hunne verwagtinge te leur ftellen„ de, niet vreezen, dat gij hun tot wanhoop zult ,, drijven, en verborgen Vijanden maaken van hun, „ die anderzins volijverige Burgers zouden wee„ zen.

„ Te vergeefsch wendt men voor, dat ditGemeehebest op de Hervorming is gegrondvest. De o„ penbaare en haatlijke hukken, waarop gij het opS, neemen der wapenen eri uwe Verbintenisfen ge„ grond hebt, zijn nog voor handen. In dezelven „ ziet men, dat de Catholijken, fchoon de fterkften, ,, zich met u veréénigden, niet alleen om de Dwio„ gelandij , welke uwe Voorregten verkragtte , te „ verdrijven, maar ook, dewijl zij het onregtvaar„ dig keurden , dat men u berooven wilde, van de „ Vrijheid, om God naar de infpraaken van uw ge„ weeten te dienen.

„ De ondervinding leeraart ons, dat verfcheiden,, heid van Godsdienst-oefening eenen Siaat niet „ benadeelt. Geloofsdwang , in tegendeel , kan „ niets anders dan nieuwe onlusten verwekken; de „ Catholijken in hunne Godsdienstbelijdenis verfter,, ken, of tot Ongeloof doen overflaan. Wat heeft men te wagten van Menfchen, zonder Geloof, „ zonder Wet ? Verftandige Mannen hebben be„ weerd , dat het Bijgeloof min fchadelijk is voor „ een Staat dan de Godlochening : de Bijgeloovigè „ althans vreest altuos in de handen van God te val'

„ len,

Sluiten