Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deR. NEDERLANDEN. ft

i, Iérii, fchoon hij de ftraffe des wereldlijken Regters „ ontkome; maar hij , die, naa den dood , niets „ hoopt, niets vreest, agtzichallesjjeöorloofd, in,, dien hij het waakend oog der Overheid maarflègts kan ontduiken.

,, Zijn de Catholijken te onvrede , zegt men, zij ,, kunnen het Land verlaaten. Doch is hetregt,, vaardig, hun, naa dat zij 's Lands Vrijheid heb-

beu helpen bevegten, te veroordeelen tot eene zo „ fmertlijké ballingfchap uit een Vaderland , door „ hun hartlijk geliefd ? Welke beklaaglijke gevol„ gen zouden 'er niet voortvloeijen uit eenen uit-

tocht, die het Gemeenebest allerdeerlijkst zou ,, ontvolken.

,, Deeze klemmende redenen behoorden u overte-

haaien, om aan de Catholijken dë vrije en open„ baare handhaaving van hunnen Godsdienst toete,, haan : ondertusfchen bepaalt zich zijne Majefleit, „ weetende, dat gij hier toe niet neigt , dat veelen 3, onder u zich daar tegen aankanten, en genegen zijn, 3, om alle oorzaak van verwijdering te fchuuwen , „ tot het verzoek, dat gij den Roomsch'gezinden de „ vrijheid verleent, om den Godsdienst in hunne

Huizen te oefenen, zonder, als eertijds , ontrust 3, en mishandeld te worden: en tot voorkoming der 3, ongelegenheden 3 welken uit deeze Verdraagzaam* „ heid zouden kunnen ontdaan , ftelt de Koning u ,, voor, te bepaalen, dat de Kerkdijken, die in 't „ Land begeerden te woocen. zich bij de Wethou,, ders der Plaatzen , met goed getuigenis van bun

V>DeeU G „ per-

Maurits*

Sluiten