Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loc GESCHIEDENIS

Maurits

Het Beftand bekragtigddoor Spanje.

Aanmerkingenover deezen Oorlog.

,, moedigheiden zonderlinge bekwaamheid, allefoor„ ten van zwaarigheden , welken zich opdeeden, „ te boven kwam; zodanig , dat alle Braaven zeer

te vrede zijn over hem en zijne verrigtingen : en „ van geheelen harte uwe Majefleit prijzen en dan-

„ ken voor dit gunstbetoon (*)." De be-

kragtiging des Konings van Spanje , den zevenden van Hooimaand gedagtekend 3 kwam eindelijk , en kreeg hier mede het werk des Beltands zijn volkomen beflag (+)-

In deezervoege eindigde de lange en felle Krijg, die, veertig jaaren, de Oorlogvoerende Partijen fteeds in de wapenen gehouden, ftroomen menfchenbloed geftort, en de aandagt van geheel de Wereld tot zich getrokken hadt. De Verèènigde Gewesten begonnen , naa ter zee en ten lande de bloedigtfe fchouwfpelen van mededinging, haat en verbittering gegeeven te hebben, het lieflijk zoet van ééndragt en rust te hnaaken. Europa nam deel aan 't ophouden eens Oorlogs, bij welken bijkans alle Volken van dit Werelddeel belang hadden. Men ftondt verheid , dat de Partij, d'.t in den beginne door verdeeldheid, armoede , onërvaarenheid in Krijgszaaken , en flegte Bevelhebberen, fcheen te zullen moeten bukken, in 't einde de overhand bekwam op die , welke dapperheid, krijgskunde , rijkdom en bekwaame Veld-

heeren

(*) Meteren , XXX. B. fS 579. Lettr. de Jeann. S2. Janv, (t) Meteren , XXX. B- f. 579.

Sluiten