Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

löz GESCHIEDENIS

Maufjïs,

vende, door hün vlijt en arbeid de fcbatkist hadden

moeten vullen. Dzav Spanje zich uitputte door

buiten 's Lands te oorlogen met zijne Landzaaten , waren de Verèènigde Gewesten bedagt, om de voortplanting van werkzaame en nutte Burgeren te begunstigen; zij flreeden met Geld, 't welk een arbeidend en handeldrijvend Volk fteeds opfchoot; Soldaaten, van allerlei Landiiart, fchikten zich onder de Vaandelen van den Staat, eene geregelde en beftendig betaalde foldy lokte hun ten krijgsdienst. Vuur, haal, onweer en ziekte beroofden hun van duizenden van Soldaaten; maar de gertcdüeid , om Volk te werven , maakte hunne Legers onvernielDaar. ..— Door eenen verweerenden Oorlog te voeren , hielden zij den Vijand op bij eiken hap, en matten hem af , tot hij eindelijk den Vrede ver-

?ogt. Zeetochten bezwaaren een Land niet

zeer, dewijl de verteering altoos tot de bron wederkeert : deezen zetten , in tegendeel , nieuw leeven bij aan den omloop des Gelds. De Verèènigde Gewesten zouden hunne Vlooten uit, die den Vijand geduurig afbreuk deeden : en door hunne meerderheid ter zee behaalden zij veele Prijzen op den Spanjaard, die nieuwe middelen verfchaften, omhein gevoelige neepen toetebrengen.

Men zoeke deeze aanmerkingen niet te keer te gaan door voorbeelden , uit de oude Gefchiedenisfen ontleend , door het fchrikbaarend Tafereel des vals van Carthago, dat, rijk en handeldrijvend , bezweek voor de magt van het arm en oorlogvoerend

J Rome.

Sluiten