Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loS

GESCHIEDENIS

del, ingeboezemd. Hij fcbilderde de Hollanders bij de Porte af als een hoop Wederfpannelingen , die van firoopen en zeefchuimen beftonden. Met den jaare MOCXI, vaardigden de Staaten een Gezant af na Conftantlnopole : doch hij vondt veel moeite, om , als een Gezant van een vrijen en onafhanglijken Staat, gehoor te verwerven. In Hooimaand des volgenden jaars, daagde hij nogthans in deeze onderhandeling. Sultan Achmet Chan ging met het Gemeenebest een Verdrag van Koophandel en Vriendfchap aan, bij 't welk dezelfde , en nog veel grooter Voorregten, dan den Franfchen en Engeifchen verleend waren , aan 't zelve in het Turkfche Rijk vergund werden (*). En ftelde deeze Afgezant, in 't zelfde jaar, Confuls aan in de voornaamfte Havens van de Levant (+)■

Niet alleen zogten de Staaten 's Lands Handel uittebreiden en te verzekeren, met de aandagt van eene Oppermogenheid, die dit voorwerp aanziet als de bron der welvaart van den Staat, en met die kragt, welke Maatfchappijen , zo wel als bijzondere Pcrfoonen, in derzelver eerde opkomst en bloei, betoonen: doch , moedig op den roem, in den Oorlog behaald , konden zij de ontrustende, maar gevaarlijke, zugt, om op het Staatkundig tooneel eene

rol te fpeelen, niet bedwingen. Jan Willem.,

Her-

(*) Meterev, XXXII. B.f. 624. Baudart. Mem. bl, 179. Do Mont Corps Dipt. Tom.V. P. II. p. 205. (Jj Van den Zande, V. B. bi. 64,

Maurits.

Sluiten