Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I&O

GESCHIEDENIS

Mauritci

Gefchil

over de

Wal.

visch-

VSllffSt

mei de Engelfchen.

loopen van dit Gezautfchap kon niet beletten , dat 'er op nieuw gefchillen onthouden tusfchen twee Zeemogenheden, wier belangen zo vaak tegen eikand-, r aanloopen.

liet leedt niet langer,dan tot denjaare MDCXlIf, of de Walvischvangst ftrekte ter oorzaake van een veel hooger loopend gefchil. De P~eréénigde\Nederlanden, thans te rnagtig ter zee geworden , cm onverfchillig aantezien, dat de Biskaijers de veel verder afgelegene Kusten van Frankrijk verlieten , om in het Noorden de ontzaglijke Walvisfchen optezoeken, lokten veelen deezeronverlchrokkene Zeelieden herwaards. Met dic-r behulp , en door de kundigheden, in her Noorden verkreegen, bij het zoeken na eenen doortoc'it, vingen zij deeze Visfcherij aan. De Engelfchen, alle de voordeden, welken de Hollanders Ir er uit trokken , voor roof aanziende , hun ontweldigd, dewijl zij ook deeze Visfcherij hanteerden, beflooten, hun daar van te doen afzien. Twee Hollandfche Schepen in de Groenlandfche Zeeën aantreffende, vroegen zij, of zij verlof van den Koning van Engeland hadden , om in die flreeken te visfchen ? De Hollanders gaven ten antwoord , dat de Zee vrij was, en voor elk open ftondt, dat zij, daarenboven, hunne Zeebrieven van Prins Maurits hadden. Dit voldeedt den Enge'fchen niet, die, om hun te leeren , dat de Zee hunnen Meefter, den Koning, toekwam, de overgave eischten van/t gevangene en het Vischgereedfehap, onder bedreiging, dat zij ze anderzins hi den grond zouden fchieten. Een zo geweldige

Sluiten