Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x»4

GESCHIEDENIS

Maurits.

nam hij die Stad in bezit, en herftelde de Catholijke Regeering, door de Proteftantfche Burgers afgezet. De Nurrcius Bentivoglio bragt, door zijnen raad, veel toe aan deezen tocht. „ lk oordeelde ," fchrijft hij zelve, „ het Spaanfche Leger te moeten volgen, „ in het denkbeeld , dat mijne tegenwoordigheid, ,, als Dienaar van den Heiligen Stoel, de magtige „ Vijanden met vreeze en fchrik zou vervullen." Even of de twintigduizend man, door Spinolaaangevoerd, niet genoeg zouden geweest, en hetKerklijk Purper de kragt zou gehad hebben , om de Ket:ers in verlegenheid te brengen. Vervolgens maakte Spinola zich ^neefter van Duuren , van,1 Orfoy , Wezel, cn verfcheide andere Plaatzen , in den naam tes Graaven van Nieuwburg (*).

Prins Maurits kwam, van den" anderen kant, met ;en niet min talrijk Leger , de zaak des Keurvorsts ran Brandenburg onderfteunen, en deedt Emmerik, R.ees, en eenige andere Steden bukken. Twee vijmdlijke Legers verdeeldén dus die geheele rijke opvolging , zonder het Beftand veranderd of den degen getrokken te hebben. Menigmaalen waren ze zeer ligt bij elkander. Viel het voor, dat de Bevelhebbers en Krijgsknegten van de eene en andere Partij :lkander ontmoetten,zij leefden als goede vrienden (f).

Bin-

(*) Bentivoglio Verhaalb. bi. 459. en Baueart, Memor. bl. 69 enz.

(t) Bentivoglio , bl. 45;. 486. en Baucart. Mem. jl. 41 enz.

Sluiten