Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 127

beiden bewaaren , boden zich tot Middelaars aan, om de onéenigheden te vereffenen , en zonden een Gezantfchap na Koppenhagen, 't geen, egter,terugkeerde, zonderden Vrede te hebben kunnen bewerken ("). Onder de hand begunstigden de Staaten den Koning van Zweeden, dien zij hulpbenden toe. fchikten (f). Zij hadden reden van misnoegen tegen den Koning van Deenemarken , die , met het verlioogen der Tollen , hunne j-cheep vaart drukte. De Verèènigde Gewesten gingen, naa vrugtloos aangewende poogingen, om des verligting te bekomen, een Verbond, voor vijftien jaaren, aan mttLubek, ftrekkende tot beveiliging der wederzijdfche Scheepvaart en Koophandel, door de Oost- en Noordzee, tot aan de Hoofden toe (§). Dit Verbond verbaasde den Koning van Deenemarken , die de Oostzee als een gedeelte zijner heerfchappije aanzag. Bovenal bedugt, dat het algemeen Koopbelang den ouden haat tusfchen Holland en Lubek geheel zou vernietigen, zogt hij deeze nieuwe Verbintenis teverbreeken, en met Spanje overééntekomen , wanneer de Zweeden hem aanneemelijke Vredes voorhagen deeden. Het Engelfche Hof tradt, als Middelaar, tusfchen beiden, en de Staaten hadden op deezen Vrede geen geringen invloed, zorg draagende voor de vrijheid

(*) Meteren, XXXII. B. f. 622 627.

(tj Mallet Htjl. de Danem. Lib. IX. (§) Re/el, van Hol!, 1613. Groot LHakaatl. IV. D. bl. 273.

Mauritj.

Sluiten