Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kft8

GESCHIEDENIS

Maurits.

Oproeren in de Veréént gde Geweiten,

heid huns Koophandels. Christiaan de IV , Kc1ning van Dcenemarken, kon niet nalaaten, zijnongenoegen des op eene gevoelige wijze te kennen te geeven, zeggende: „ Wat wil dit nieuw Gemeene,, best , 't welk onze Orivoorzigtigheid heeft doen ,, gebooren worden ? 't Is hetzelve niet genoeg, „ den Schepter des Konings verbrooken te hebben, j, het durft zich boven twee Vorften verheffen , en „ hun de wet voorfchrijven (*) !" Zints deezen tijd , werden de Verèènigde Nederlanders, in het Noorden, aangemerkt als Verdeedigers van de Vrijheid der Zee, en Scheidslieden in gefchillen over den Koophandel.

Veel hu.aperde 'er aan., dat de Staaten , na den roem dingende, van den Vrede bij hunne Nabuuren te bewerken, bekwaam waren, om, in hunne eigen Landfchappen , de éénsgezindheid te bewaaren. Vóór het Beftand hadden zich reeds eenige vonken van tweedragt vertoond: nauwhjks was hetzelve getekend, ea de vrees vooreenen buitenlandfchen Vijand ve^dweenen , of dit vuur floeg voort op eene allerontrustendite wijze. Het Volk klaagde over de zwaarte der belastingen , door eenen langduurigen Oorlog onvermijdelijk geworden. Misnoegen redenkavelt niet: en men fchreef deeze drukkende zwaarte toe aan Leden der Regeeringe , die dezelven oplei, de verdeeling maakte, en zorg droeg voor den ontvangst. Het Volk brengt gewillig zwaare lasten op,

wan-

(*) Nauvitx Hifi. d'Hollande, C. V.

Sluiten