Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 129

wanneer het die zichzelven oplegt: doch verzet zich tegen de minfte, waar in het niet bewilligde. Woorden kunnen het niet paaijen : en het kan Amptslieden, die 't zelve niet gekoozen heeft, geenzins aanmerken als hunne Perlbonsverbeelders. Indien de zugt, om alle de Voorregten der Vrijheid te vorderen, allen niet bezielt, hunne harten worden, nogthans , door den zuurdeesfem van haat en naijver 'befmet. Godsdienstige gefchillen wortelen ligt in gemoederen, dus voorbereid : zij hebben alleen gelegenheden en hoofden noodig , om aan 't muiten te liaan, en deeze beiden vinden zij gereedlijk.

De eerfte beroerte ontftondt ter gelegenheid van een Kerklijk gefchil. De Clasfis van Alkmaar hadt beflooten, haare Leden , bij handtekening, te doen verklaaren , dat zij de Belijdenis en den Catechismus erkenden, in allen deele, overeen te komen met de Heilige Schrift. Vijf Leeraaren weigerden zulks, en weiden in hunnen dienst gefchort. Adolph Venator, Leeraar te Alkmaar, (de overigen hadden hunne Standplaatzen op omliggende Dorpen,) hak boven allen in bekwaamheid uit, en was dus ook het voornaam doel van der Godgeleerden haat , die hem befchuldigdenvan, meer dan ééns, getrouwde Vrouwen tot overfpel te hebben willen verlokken. De Clasfis oordeelde, dat deeze zaak alleen voor haare Regtbank moest worden afgedaan. De Burgerlijke Regeering , beweerde zij, kon zich in dergelijke zaaken niet heeken , zonder heiligfchennis te begaan, en geweld te doen aan de magt, welke ïesus

V. Deel. I Chri-

Maurits»

Te Alkmaar.

Sluiten