Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 133

hij een fchijnbaaren ijver voor de gevoelens der ftrenger Calvinisten: voorheen hadt hij de lijn dergemaatigder Protejlanten getrokken. En , dewijl de Catholijken het grootfïe gedeelte van het .Sticht uitmaakten, dagt hij deezen ook, ten zijnen voordeele , in beweeging te moeten helpen. Ten tijde, dat men over het Beftand handelde, nam hij hunne zaak op zich,beweerende, ,, dat men hun , die ge,, deeld hadden in de moeilijkheden, de gevaaren, „ en onheilen des Oorlogs, zonder hardheid, gcene „ Kerk in de Stad kon weigeren." In 't einde, onderfteund door Hendrik van Heisdingen , OudScheepen en Raad, desgelijks, eenige jaaren , buiten bewind gehouden, haalde hij , bij den aanvang des jaars MDCX, een;ge Schutters over, om hunne Hoplieden te beweegen , dat zij op de herftelling der Voorregten bij de Regeering zouden aandringen, 't Gefchiedde. Het uirgeirelde antwoord gaf gelegenheid, om een gerugt re verfpreiden, dat dit alleen gefchiedde, om Krijgsvo k in de Stad te brengen , en de Misnoegden te ftraffen. De Burgerij liep te wapen, en maakte zich meefter van de Stads Poorten, die dag en nagt bewaakt werden : dtRooni' fchen, in den waan gebragt, dat men pok voorhadt, hun vrijheid van Godsdienst-oefening te bezorgen, volgden het fpoor der Burgerije. ——. Op den eenentwintigften van Louwmaand, begaven zich tien of elf Gemagtigden uit de Burgerij, met Kanter aan 't hoofd, na het Stadhuis, een Vertoog inleverende, bij 't welk zij verzogten, dat de Regeering terhond I 3 af-

MAURrrs;

Sluiten