Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits,

134 GESCHIEDENIS

afftand deedt van haare Ampten , en der Gemeente fchrifilijk verlof gave, om, voor deeze reize, andere Wethouders te verkiezen, opdat dezelven , door Prins Maurits., als Stadhouder , mogten bevestigd worden. Zij maakten zich, waarfchijnlijk, diets, dat de Prins hunne partij zou trekken, tegen de toenmaalige Regering, die, voor 't meerendeel, bekend honden als Trevhten; een naam , welken men den zodanigen toevoegde, die zich , in 't eerst, voor't Behand verklaard , en , vervolgens , de gevoelens van Arminius omhelsd hadden, volhardende, onder eene nieuwe benaauiing , en den dekmantel van verfchil in Godsdienstige begrippen , eene Partij in den Sttat te maaken , tegen die des Prinfen en der Onverdraagzaamen overgeheld (*).

Kan-

(*) 't Gemeenebest w»> vol Leeraaien , buiten hun Land omzwervende : en het verdient onze aanmerking, dat het voornaam;ijk de vreemde Leeraaran waren , die tegen het Beftand ijverden. GeboorenineenLand.waarde gessten dra ontvlammen, verhit door de Spaanfche vervolging, en brandende van begeerte , ore zegepralende ia hun Vaderland wedertekeeren , bedwelmde overmaat van ijver hun oordeel: niets dagt hun gemaklijker , dan het herwinnen der onverbonden^ Landfchappen. Deeze ijver verbondt hun aan de flrengfle begrippen der Hervorminge: terwijl de Leeraars , in 't Gemeenebest gebooren , doorgaans gemaatigder dtigten. Zo waar is de bedenking, dat onze denkbeelden , onze deugden en ondeugden dikwijls aeer van de oraftanuigheden afhangen.

1

Sluiten