Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. 135

Kanter daagde in zijnen ftouten toeleg : hij werd, met Helsdingen, tot Burgemeefter gekoozen. De geheele Regeering veranderde, en Maurits bevestigde de nieuwe Wethouderfchap. Dan hier mede was de twist niet herfteld. De Burgers, ontdekkende , dat deeze omwenteling alleen gediend hadt, om flegts van dvvinglandij te veranderen, zonder datzij daar door hun oud regt van Verkiezing bekwamen, drongen fteeds aan op het herftel hunner Voorregten, en, bovenal , op de vermindering huuner belastingen. Maurits vervoegde zich na Utrecht. De oproerige Leden der nieuwe Regeeringe wilden hem een grooter gezag doen opdraagen, wanneer de Algemeene Staaten begeerden, dat de gefchillen aan hun zouden gelaaten worden: hier toe wilde noch de Regeering, noch de Burgerij van Utrecht verdaan : dit bewoog de Algemeene Staaten, om, andere middelen vrugtloos vindende, hun gezag door wapenen te doen gelden: zij zonden Graaf Hendrik Frederik, met eenig Volk, voor de Stad. Het Volk liep na de Wallen, en werkte aan derzelver verfterking: de Roomfche Geestlijkheid floeg zelfs de hand aan de fpaade , als gereed, om eene belegering te verduuren. Dan, zij hielden het een korten tijd uit, en 0penden ile Poorten. De Regeering, nog volhardende in de weigering , werd afgezet, en de oude weder aangefteld.

De geest van muiterij bleef woeden : men hieldt, heimlijk, zamenkomsten, en ftrooide vinnige Schotfchriften tegen de Regeering. In 't einde, bedooten I4 ajj

Maurits.

Sluiten