Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 143

„ erger, dan die der Gereformeerden , zo dat men „ hun, om deeze reden , niet harder behoorde te „ handelen. Redelijker, en voor 's Lands welvaart „ dienstiger, was het, dat men, volgende den ou,, den voet der R.egeeringe, niemand over Geloofs,, zaaken moeilijk viele , maar elkanders doolingen ,, ten goede hielde, als komende alleenlijk ten laste „ van hem, dien ze bezwaarden. Dan zou men één„ dragt in den Staat behouden, en elkander de hand „ blijven bieden in 't wederftaan van den algemee„ nen Vijand: daar, zo zij, die na nieuwe vervol3, ging fcheenen te haaken, hunnen wensen verkree„ gen , het verval van den Staat onvermijdbaar „ was (*)."

Op deezen toon fprak gezond Verhand, verlichte Staatkunde, en vrije Godsdienst. Dan deeze hem werd, bij lange na, niet algemeen gehoord , en veel min opgevolgd. Niet zonder reden bepleitte Jeannin, even voor zijn vertrek, de zaak der onderdrukte Roomfchen (f). Volgens de Grondwetten der Unie, moeiten zij in Holland en Zeeland geduld worden, en in de andere Gewesten alle de Voorregten van Pmrgeren genieten, 't Is waar, dat, inden jaare MDLXXlll, ter Algemeene Staatsvergaderii.ge, een voorhag gedaan wierd, 0111 denRoomfchenGoèi-

dieitït

(*) Brandt Reform. I. D. bl. 813. 814. 8^5 833.

Wat het verder lot van deezen Vogêlzang be'reft, ziede Leezer Wagenaar Amjl. IV. D, bl. 120 enz.

Ct) Zie dit ons Tafereel, hier boven, bl. 93 enz.

Maurit*.

Vervolging der RoomschCatholijken.

Sluiten