Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15© GESCHIEDENIS

Maurits.

M#1

van de zaligheid ha lt uirgeüooten; doch de Mentenen ter zaiig? eid en verd •emenhfe gefehikt , naa" voorzien te hebben, wie zich door een leevendigen werkzaam geloof in ChrisTüs, en het gebruik zijner vrijheid, der zaligheid of der TCfdoemeiiisfe waardig zou aanftellen. Gomarus beichuldigde Arminius, dar hij de kragt der Godlijk: Genade vernietigde . en de Menfchen trots en opgeblaazen maakte, ja, hier in verder ging, dan de Roomfche Kerk. Arminius, daarentegeni lag Gomarus ten laste, dat hij de oorzaak der zonde aan God toefchreef, en, door liet drijven van het Noodlot, de gemoederen der Menfchen verharde (*).

Het zou , in ons Tafereel, een onvoeglijk ftuk maaken , hier aftemar.len , hoe dit gefchil , wat de grond der zaake betreft, op 't zelfde uitkwam , als dat der oude Wijsgeeren over 't Nootlot en de Vrijheid : als mede , hoe in de Griekfche en Latïnfche K:rk gefchillen , van den zelfden aart , van voor veele eeuwen her, fchoon met andere woorden, gevoerd wierden. Dit behoort tot de Gefchiedenis der Wijsbegeerte en der Kerke , waar toe wij onze Leezers wijzen , het alleen onze zaak agtende , te vermelden, wat in Nederland het gevolg was van deezen twist, die zo veel betrekkings tot het Staatsbefujur kreeg, en van zo veel invloeels op hetzelve was.

De

(*) Regenb. Ei ft- der Remonftr. L D. bl. 73 enz.

Sluiten