Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154 GESCHIEDENIS

Maurits.

Oogmerken van

ARMINIUS.

der Leydfche Hoogefchoole vereerden zijne nagedagtenis met een getuigfcbrift, zo gunstig, dat de Nijd aan 's Mans koud gebeente de tanden moge homp knaagen, ca de Laster zijn venijnig zwadder op zijne lijkbus uitfpuvtcn s niets zal zijn weidegronden

1 l : treu offehaden. Gomarus, en de Aan

lungers van Calvinus, befchuldigden hem, dat hij verandering zogt in de Leer der Kerke , en oorzaak was van alle dc Kerklijke onéénigheden, ten dien tijde, in 't Land zwecvende (*).

I adt veel wijddrekkender en edder oogmerken , dan dc gefchillen , met zo veel heftigheids gedreeven , aantevoeren en te kweeken. Zijne voornaame bedoeling was, de Christenen, hoe zeer ook verdeeld in begrippen, door de banden van broederlijke éénsgezindheid en liefde te veréénigen, en , niettegenftaande het verfchil der gevoelens, tot ééne Gemeenfchap te brengen. Allen voor waardige Onderdaanen van Christus Koningrijk te houden, die de Heilige Schriften voor de eenige regelmaat des

Geloofs erkennen, die dc Afgoderij, en 't geen'er

na fmaakt, met alle de ongerijmdheden, welke dezelve vergezellen, verzaaken, — die een eerlijk en deugdzaam leeven leiden , geregeld en behuurd door de Wetten van God, en die geen geest van vervolging, tweedragt en vijandfehap betoonen omtrent de zodanigen , die van hun in Godsdienstige begrippen, of in de wijze van het verklaaren der Heilige

(*) Regens, Hifi. der Remonftr. 1, D. bl. 78 enz»

Sluiten