Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

DiArmi-

niaar.en wordt-n hef lig aangevallen..

I56 GESCHIEDENIS

„ tal zijn ; dat elk volkomene vrijheid heeft ten „ aanziene van zijne bijzondere gevoelens over God „ en Godsdienst , indien zijn leeven en gedrag o„ vereenkomt met de regelen van Godvrugt en „ Deugd (*)."

De Itrenge Calvinisten durfden niet ontkennen, dat, volgens de grondwet der eerde Hervormeren , A: Heilige Schrift ten éénigen Geloofsregel diende; doch zij hielden daande, dat de waare zin der Heilige Bladeren uitgelegd en bepaald was door groote Mannen; dat, indien de Leeraars afweeken van den Heidelbergfchen Catechismus en de Geloofsbelijdenis der Nedsrlandfche Kerke , de laatfte in den jaare MDLXII, en de eerlte in 't jaar MDLXUI. opgefteld, en, vervolgens, door verfcheidene Synoden aangenomen , het der Kerke aan éénigheid en overéénfteïömmg ontbrak. Zij beweerden, dat, zij de talrijkde en aan de oude Leer gehegt zijnde, de wet b..ii03rden voonefchrijven aan eenige roeklooze Vinders van nieuwigheden, die onrust en verdeeldheid in de Kerk zouden verwekken, indien men ze niet m t gezag te keer ging , en bedwong. De Partij 3rast bier te:;en eene menigte van verlegen maakende ml'gen in 't midden. „ Zijt gij," voerden zij hun :e geinoete , „ onfeilbaar ? Waren dc eerfte Her-

vornvrs met dit voorregt befchonken? Ondertus,, fchen wilt g'j tot een regel des Geloofs hellen het *, Gezag, door u verworpen met het afzweeren der

„ Paa-

(*) Mosheim Kerkl. Gefch. IV. D. BU84 enz.

Sluiten